Majorhollywood
     Home > Promotion > Major Hollywood Surprise Days ทุกวันที่ 24 ของเดือน ปี 67
Major Hollywood Surprise Days ทุกวันที่ 24 ของเดือน ปี 67

 
สำหรับลูกค้าทุกท่าน ซื้อ Pepsi “32 Oz. 1 แก้ว รับฟรี Pepsi 22 Oz. 1 แก้ว มูลค่า 70 บาท
เฉพาะวันที่ 24เมษายน 67วันเดียวเท่านั้น!
 
เงื่อนไขกํารใช้สิทธิ์
1. ลูกค้าทุกท่านซื้อ Pepsi “ขนาด 32 Oz.” 1 แก้ว ราคาปกติ ไม่สามารถใช้ส่วนลดอื่นๆได้
รับฟรี Pepsi “ขนาด 22 Oz.” 1 แก้ว ราคา 70 บาท
2. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 24 เมษายน 67(วันเดียวเท่านั้น)
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข หรือรายละเอียดรายการ โปรโมชั่นโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


Call Center 02-718-7999
 www.majorhollywood.comCOMMENT

SHOWTIME & Buy tickets
Select Movie

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง อีเมล์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Slide 1
Slide 2
Slide 3